הלומדה מיועדת לריענון למי שעבר את הלומדה המורחבת "בטיחות במעבדה".
האמור בלומדה זו, אינו מחליף הנחיה, נוהל או כל תקנה אחרת. בכל מקרה של אי התאמה או ספק נהג בהתאם לאמור בהוראות הנהלה ובהנחיות המקצועיות המתאימות.
הלומדה אינה מחליפה הדרכה או קורסים ייעודיים לעובדי קרינה, לעובדי לייזר ולעובדי מעבדה חדשים. הדרכת ריענון באמצעות לומדה זו נוגעת לסוגיות בטיחות הנדונים בה ואינה מתייחסת להיבטי בטיחות של חומרים ותהליכים ספציפיים הנוגעים לכל מעבדה בנפרד. השלמה לגבי היבטי בטיחות ספציפיים אלה יש לקבל ממנהל המעבדה.


הלומדה נכתבה על ידי:
גב' נחמה פלד - ממונה גהות מידע והדרכות בטיחות
ייעוץ מקצועי: מר רפי יוליוסבורגר - מנהל המחלקה וממונה בטיחות אוניברסיטאי, דר' מרגריטה שנגלוף - מהנדסת בטיחות כימיה
,
דר' אורה גרפשטיין
- ממונה בטיחות ביולוגיה, דר' חיים אפלבאום – ממונה פסולת מסוכנת.
צילום תמונות ועריכת סרטונים: מר איבגני קורבלניקוב - מהנדס בטיחות אוטוקלבים ומיכשור.
פיתוח הלומדה: הוגו שימרון הדרכה   הפקה ועיצוב:  אוסנת פס


הלומדה כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות הכתיבה. בכל מקרה הפנייה בלשון זכר מיועדת גם ללשון נקבה ולהיפך.
מאי 2011

תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים.
אין לשמור, להעתיק, לצרוב או להעביר למדיה דיגיטלית כלשהי את הלומדה או חלקים ממנה.
אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בלומדה.

 

® כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה לבטיחות גיהות ואיכות הסביבה