הוראות הנהלה בבטיחות וגיהות
(מתוך אתר האוניברסיטה העברית)

הוראות הנהלה פרק 09, (בטיחות, גיהות וביטחון)

 כל ההוראות בבטיחות וגיהות

הוראות הנהלה פרק 05, (כח אדם)

 דיווח על פגיעה בעבודה
הוראות הנהלה פרק 03, (ועדות)   ועדת בטיחות וגהות

 

Department of Occupational and Environmental Safety and Hygiene
דוא"ל:
http://safety.huji.ac.il/