המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

נהלי בטיחות לביצוע עבודות בניה ועבודות הנדסיות

באוניברסיטה העברית

 

מטרות

-            לעמוד בדרישות החוק.

-            להבטיח תאום בין גורמי הבטיחות לבין צוותי אגף בינוי ותשתיות

-            ליעל ולשפר דרך קבלת ההחלטות והפיקוח השוטף בכל הקשור לבטיחות העובדים והסביבה (כולל עוברים ושבים שאינם מועסקים בבניה). 

      

 

הגדרות ומושגים:

מזמין – עובד מטעם האוניברסיטה המוסמך להזמין עבודה מטעם אגף בינוי ותשתיות (אב"ת).

מבצע הבניה -  קבלן ראשי שמתקשר בהסכם חוזי עם המזמין לבצע עבודת בניה או בניה הנדסית. במקרה והעבודה מתבצעת ע"י המזמין עצמו,  ימונה מבצע עבודה מטעמו ("מנהל הפרויקט" הפנימי).

מנהל עבודה – מי שמונה ע"י מבצע הבניה  כמנהל העבודה בשטח והוא בעל הכשרה מתאימה לשמש כמנהל עבודה.

יועץ בטיחות - גורם מקצועי חיצוני או פנימי, שאושר על ידי ממונה בטיחות אוניברסיטאי, כמתאים לייעץ בנושאי בטיחות וגהות, בפרויקט מסוים, לפי הצעת המזמין.

מנהל פרויקט – עובד מטעם האוניברסיטה, לרוב מטעם אב"ת, אשר תפקידו ללוות את הפרויקט מכל ההיבטים, לרבות היבטי בטיחות ולשמש איש קשר בין הקבלן או מי מטעמו לבין האוניברסיטה.

 

 

הפעלת מערך הבטיחות באתר הבניה

הוראות הבטיחות בעבודה יופעלו ע"י מבצע הבניה. במקרה שיש מספר קבלנים ראשיים יוחלט בכתב ומראש מי הקבלן האחראי על הבטיחות באתר והוא ימונה בכתב כמבצע הבניה.

מבצע הבניה יתחייב בכתב, (נספח א') לפעול על פי הוראות הבטיחות כפי שהן מופיעות בחוקים ובתקנות ו/או על פי הוראות ממונה הבטיחות של האוניברסיטה. ההתחייבות תהיה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.
קבלן שלא יפעל על פי תקנות הבטיחות בעבודה ו/או על פי הוראות ממונה הבטיחות, תופסק עבודתו והוא ישא בכל הנזקים שיגרמו לו ולאחרים.

 

 הדרכת בטיחות ותוכנית בטיחות

בטרם תחילת העבודה, על מבצע הבניה  להכין תוכנית בטיחות בהתאם לצרכי העבודה, אשר תכלול הדרכת בטיחות והתמצאות באתר לכל העובדים. ההדרכה תבוצע ע"י גורם מוסמך ובשפה מובנת לעובדים בנוגע לכל הסיכונים באתר ודרכי העבודה הבטוחה, ותכלול, בין היתר: עבודה בגובה כולל עבודה עם סולמות, בטיחות אש כולל הנחיות בטיחות ל"עבודה חמה", עבודה בכלים חשמליים ידניים, בטיחות חשמל, בטיחות בחפירות ובורות, "חלל מוקף", ארגונומיה והרמת משאות כבדים, חומרים מסוכנים, רעש מזיק, אבק מזיק, עזרה ראשונה, ציוד מגן אישי, התנהגות בחירום.

הדרכת רענון תבוצע לפחות אחת לשנה וכן במקרה שהעובד הפסיק עיסוקיו המקצועיים לתקופה העולה על 6 חודשים. אישורי הדרכה חתומים ע"י העובדים ימצאו בתיק הדרכות בטיחות בידי מנהל העבודה באתר הבניה, למעקב.

תוכנית הבטיחות באתר תכלול, בין היתר : הבטחת תאורה מלאכותית מתאימה ומספקת, גידור ושילוט בטיחותי, התקנת ארגז עזרה ראשונה במקום ידוע ונגיש ומינוי אחראי לארגז, הכנת מקום נוח ומסודר להפסקות אוכל, מקורות זמינים למי שתייה, אתרי  נוחיות מתוחזקים היטב.

 

ציוד מגן אישי

מבצע הבניה אחראי לספק ציוד מגן אישי תיקני לכל העובדים ולוודא שימוש בציוד, באמצעות מנהל העבודה.

ציוד מגן אישי כללי: קסדות, נעלי בטיחות, משקפי מגן להגנה מפני רסיסים, מסכות נשימה מתאימות במקרה עבודה באבק מזיק, מגיני אזניים במקרה עבודה ברעש מזיק, כפפות עבודה מתאימות, בגדים ארוכים להגנת העור.

ציוד מגן אישי ספציפי: בעבודות ריתוך, בעבודה עם חומרים מסוכנים (חומ"ס), בעבודה בגובה, בעבודה ב"חלל מוקף".

 

גידור ותיחום

מבצע הבניה אחראי לגידור, תיחום ושילוט  מלא של אתר הבניה, למניעת כניסת גורמים בלתי מורשים ופגיעה בעוברים ושבים.

כאשר העבודה מתבצעת במקומות הממשיכים לשמש את הציבור בעת העבודה, באחריות מבצע הבניה לספק ולהתקין הגנות ואמצעי בטיחות מתאימים: מעקות וגדרות בטחון, שילוט הכוונה ואזהרה, משטחי מעבר, מחסומים, הגנה בפני נפילת חפצים מגובה וכו'.

 

 

אחריות

מבצע הבניה  ישא בכל ההוצאות הקשורות במילוי דרישות הבטיחות ובהפעלת  גורמי הבטיחות.

במידה והקבלן הראשי או קבלן המשנה אינם נמצאים במקום העבודה באוניברסיטה, עליהם להשאיר מנהל עבודה אשר יפקח על נושאי הבטיחות. אין בכך כדי להסיר אחריות לנושא הבטיחות מהקבלן הראשי ו/או מקבלן המשנה.

יועץ בטיחות ישולב בתהליך קבלת ההחלטות, משלב הגשת הבקשה לבניה על ידי המזמין.

חילוקי דעות מקצועיים הנובעים מדרישות יועץ הבטיחות, יובאו לדיון בפני ממונה בטיחות אוניברסיטאי והמזמין. 
  

 

 

 נספח א'


שם הפרויקט ___________________________________________________

מיקום אתר הבניה או הבניה ההנדסית _________________________________ 

 


פרטי מבצע הבניה (הקבלן הראשי):
שם  ______________________ ת.ז. _____________________

טלפון _______________ טלפון נייד _____________________

כתובת ________________________________________________________

מס' עסק מורשה ___________________________

 

 

פרטי מנהל העבודה:

שם  ______________________ ת.ז. _____________________

טלפון _______________ טלפון נייד _____________________

כתובת ________________________________________________________

 

 

(*)פרטי יועץ הבטיחות (חיצוני):

שם __________________  ת.ז _________________________

טלפון _______________ טלפון נייד _____________________

כתובת ________________________________________________________

 

 

שם המזמין __________________________ טלפון _____________________

שם מנהל הפרויקט _____________________ טלפון _____________________

 
 


התחייבות מבצע הבניה

 

הריני מאשר כי מובנים וידועים לי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988, ואני מתחייב לפעול על פי הפקודות, החוקים והתקנות בנושאי הבטיחות של מדינת ישראל ועל פי נהליה הפנימיים של האוניברסיטה העברית בירושלים*.

 

למען הסר ספק מובהר כי מוכרים לי היטב תקנות ונהלי הבטיחות בנושאים הבאים ואפעל על פיהם: 

§                     חוק החשמל ותקנותיו

§                     החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א – 2011

§                     חוק אירגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט - 1999

§                     תקנות הבטיחות (עבודה בגובה) התשס"ז - 2007

§                     תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים) התשמ"ו -1986 

§                     תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) , התשמ"ד – 1984

§                     תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק)התשמ"ד   

§                     תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מיגון אישי) התשנ"ז - 1997

§                     תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח - 1988

§                     כללי בטיחות בעבודה בחלל מוקף

§                     עבודות ריתוך וכללי הבטיחות בעבודה חמה

§                     כללי הבטיחות באזבסט צמנט

§                     בטיחות אש

§                     פינוי פסולת בנין

§                     תנועת כלי רכב בשטח האוניברסיטה

 

בכל מקרה הנני מתחייב לפעול על פי הנהלים המתאימים לפי אופי העבודה.

הנני מתחייב כי העובדים אשר באחריותי הינם אנשי מקצוע ומחזיקים ברישיון מתאים בתוקף בהתאם לצורך, לפי חוקי מדינת ישראל: ממונה על הבטיחות, עובד מוסמך לעבודה בגובה, כולל הסמכה לסוג העבודה בגובה, מגיש עזרה ראשונה מאומן, מדריך בטיחות מוסמך, מנהל עבודה בבניה, ממונה על פיצוצים, בונה מקצועי לפיגומים, עגורנאי, אתת, חשמלאי מוסמך, עוסק בעבודת גז (גפ"ם), בודקים מוסמכים (לעגורנים, מכשירי הרמה, דודי קיטור, אויר דחוס) ועוד.

 

הנני נושא באחריות ישירה לכל מקרה של עבודה שלא לפי נהלי הבטיחות, בין אם העבודה נעשתה על ידי ובין אם נעשתה על ידי אחד מעובדי.  

 

ידוע לי כי בכל מקרה שמורה לאוניברסיטה הזכות לדרוש ממני להמציא אישורים ספציפיים המתאימים לאופי העבודה (לדוגמה: אישור ממהנדס קונסטרוקציה; בדיקות לציוד החייב ביקורת תקופתית ע"פ חוק, אישורים ממשרד הבריאות וכו'). במקרים המחייבים זאת, ידוע לי כי אחויב להביא יועץ בטיחות חיצוני.

 

ידוע לי כי בכל מקרה בו איני נמצא בפועל במקום העבודה ברחבי האוניברסיטה, עלי להשאיר אחראי מטעמי אשר אליו תוכל האוניברסיטה לפנות בכל טענה ו/או בקשה. האחראי מטעמי יהיה אחראי כמוני על כל נושא הבטיחות ועבודת הפועלים. הנני נושא באחריות ישירה לכל פעולותיו של האחראי מטעמי.

 

ידוע לי, שאם אפר את התקנות הנ"ל ו/או הוראות ממונה הבטיחות, תהיה שמורה למחלקת בטיחות או אב"ת של האוניברסיטה הזכות לעצור את העבודות לאלתר ולדרוש כי יתוקנו כל ליקויי הבטיחות בטרם יחזרו הפועלים לעבודה.


כמו כן ידוע לי, שאם אפר את התקנות הנ"ל ו/או הוראות ממונה הבטיחות, תהיה האוניברסיטה רשאית לבטל את החוזה עימי ולא יהיו לי כל תביעות ו/או טענות בנוגע לביטול זה, זאת אף ללא התרעה מראש.
 

(*) ניתן למצוא את התקנות והנהלים המתאימים באתר מחלקת הבטיחות של האוניברסיטה בכתובת: http://safety.huji.ac.il, .

 

 

חתימה וחותמת הקבלן  הראשי (מבצע הבנייה)_______________________תאריך__________

 

 

 


 לתצוגת הדפסה
עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב