כיבוי אש במטף
(הופק על ידי המחלקה לבטיחות וגיהות - האוניברסיטה העברית)

Department of Occupational and Environmental Safety and Hygiene
דוא"ל:
http://safety.huji.ac.il/