המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק ג': רמות הסיכונים הביולוגיים ותנאי בידוד
המדריך לבטיחות ביולוגית » פרק ג': רמות הסיכונים הביולוגיים ותנאי בידוד

העיקרון המנחה בעבודה במעבדה הביולוגית הוא עקרון ההסגר, הבידוד או הכליאה (Containment), כאשר הכוונה היא לכל האמצעים הננקטים למניעת חשיפה לגורמים מזהמים, מידבקים או טוקסיים בתוך היחידה או מחוצה לה. דרגת הבידוד נקבעת לפי סוג הגורם וכמותו בכל מקרה.
קיימות ארבע דרגות של סיכון ביולוגי, כאשר סוג המעבדה מסווג בהתאם לרמת הסיכון.

בידוד פיסי

היחידות וחדרי החיות מסווגים ברמות P1 עד P4 של בידוד פיסי (Physical containment)  או ברמה BL-1 עד Biosafety level 1-4) BL-4 בהתאם לדרגת הסיכון של הגורם הביולוגי (ראה פרק ה').
מידע מפורט בנושא ניתן למצוא בחוברת של NIH ו-CDC: Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories המופיעה באתר להלן תאור מתומצת:

א.  יחידת בטיחות ברמה 1: P1 או  BL-I
     (Biosafety level 1 ) 
יחידה המיועדת לעבודה עם גורמים ביולוגיים, שיש בהם סיכון מזערי לזיהום
או הדבקה. על מעבדה זו חלות הוראות העבודה הבסיסיות למעבדה ביולוגית
(ראה פרק ב').   

ב.  יחידת בטיחות ברמה 2 : P2 או BL-2  
     (Biosafety level 2)
יחידה המיועדת לעבודה עם גורמים מזהמים או מידבקים בדרגת סיכון 2 (לדוגמה: Salmonella & Toxoplasma spp.; בדיקות קליניות של נגיף האיידס ושל הפטיטיס B).
גורמים אלו הם בעלי דרגת סיכון בינונית לעובד ולסביבתו ולפיכך יש לדאוג לסדרי עבודה כלהלן:
1. כל סדרי העבודה במעבדה מסוג BL-1 חלים גם כאן.
2. עובדי המעבדה חייבים להיות מיומנים בעבודה עם גורמים אלה וראש הקבוצה הוא האחראי להדרכתם לכך.
3. הגישה למעבדה תהיה מוגבלת.
4. המעבדה תהיה סגורה ויהיה עליה שילוט אזהרה Biohazard. במעבדה יהיה צוהר הצצה.
5. כל משטחי המעבדה יחוטאו לפחות פעם ביום וכן בתום יום העבודה.
6. משטחי העבודה, הרצפה, התקרה והקירות יהיו מחומרים הניתנים לניקוי בקלות, בדומה לדרישות במעבדה רדיואקטיבית. לא יוזרם נוזל מזוהם למערכת הביוב ללא עיקור מוקדם.
7. במעבדה יימצא מיכל של חומר מחטא מתאים וזמין לשימוש.
8. כל חומרי הפסולת הביולוגית, כולל תמיסות, יוצאו מן המעבדה רק לאחר חיטוי מתאים, או לאחר שהוכנסו לכלי אטום, המאפשר העברתם הבטוחה לאוטוקלב.
9. המעבדה תצויד במנדף ביולוגי מסוג IIB או Class I, Class IIA.
כל עבודה הכוללת כתישה ויצירת תרסיס או אירוסול, או כרוכה בשימוש בכמויות ובריכוזים גדולים של הגורם הביולוגי (בהתאם לסוג הגורם), תיעשה בתוך המנדף (ראה פרק ד'). המנדף ימוקם במקום מתאים בתוך המעבדה.
10. שאיבה בפיפטה תיעשה אך ורק באמצעים מכניים.
11. יש למנוע מחיות משוטטות או מחרקים כל גישה למעבדה.
12. יש לעבוד עם כפפות בכל מקרה של חשש מזיהום הידיים בזמן העבודה.
13. אסור להוציא כלי או מכשיר אל מחוץ המעבדה בטרם חוטא ונוקה, אלא בתוך מיכל אטום המאפשר העברתו הבטוחה לאוטוקלב.
14. סרכוז או טלטול ייעשו בכלים פקוקים היטב; פתיחתם תיעשה רק במנדף.
15. הומוגניזציה תיעשה אך ורק בתוך מנדף.

ג.  יחידת בטיחות ברמה 3 : P3 או BL-3  
    (Biosafety level 3)
יחידה המיועדת לעבודה עם גורמים מסוכנים בדרגת סיכון 3, כמוMycobacterium tuberculosis  או מחקר באיידס, הדורש יצירה של נגיף הכשל החיסוני (HIV) בתרביות תאים.
1. עקרונות העבודה במעבדה P3 מושתתים על אלה החלים במעבדהP2 , אולם מתווספות אליהם תקנות, המיועדות להגביר את בטיחות הסביבה מפני זיהום בגורמים ביולוגיים מסוכנים.
2. במעבדה P3 יש חציצה מוחלטת בין תחום המעבדה לסביבתה, ולכן היא ממוקמת באזור נפרד מן המעבדות הרגילות.
3. הכניסה למעבדה נפרדת, דרך דלתות כפולות, שביניהן חדר הלבשה.
4. המעבדה נמצאת בתת-לחץ, כך שזרימת האוויר היא חד-כיוונית לתוך המעבדה.
5. אוויר ממנדפים ביולוגיים Class II  או Class I, היוצא דרך מסנן HEPA, חוזר לתוך המעבדה, ולאחר מכן נפלט החוצה מהמעבדה דרך מסנני HEPA.
6. כדי לשמור על תקינות מסנני  HEPA, יש צורך בבדיקות תקופתיות שלהם ובהחלפתם לעתים מזומנות. במידת הנדרש, יש לחטא את המעבדה ואת המנדפים לפני בדיקת תקינות המסננים, וזאת כדי להבטיח את עובדי המעבדה ואת בודקי המסננים.
7. כל החומרים היוצאים מן המעבדה יועברו דרך אוטוקלב או מערכת עיקור אחרת. לא יוּצא חומר מן המעבדה בדרך אחרת.
8. הכניסה למעבדה היא דרך חדר הלבשה, שבו יילבשו בגדי המגן.
9. עובדים במעבדה BL-3 חייבים באישור מיוחד (ראה פרק ו').

ד.  יחידת בטיחות ברמה 4: P4  או  BL-4   
     (Biosafety level 4)
יחידה מסוג P4 מיועדת לעבודה בגורמים אקזוטיים בדרגת סיכון 4, שאין להם מרפא, כגון  Lassa fever או Ebola virus. המעבדה אטומה ונמצאת בתת-לחץ, כך שזרימת האוויר היא חד-כיוונית לתוך המעבדה. האוויר היוצא עובר דרך מערכת סינון (מסנני HEPA ) ורק אחר כך נפלט לסביבה.
לפיכך, בנוסף להתקנים במעבדה BL-3, מוגן העובד מאוויר המעבדה בחליפה אטומה מיוחדת. מעבדה זו נמצאת בבניין מבודד ממעבדות אחרות ויש בה חדר כניסה מיוחד להחלפת בגדים, מצויד במקלחת כימית. היחידה מורכבת ממערכות מסובכות לאוורור ולסילוק פסולת מזוהמת, על מנת למנוע העברת גורמים מסוכנים לסביבה.
סוג אחר של מעבדה BL-4 מורכב מסִדרת מנדפים אטומים מסוג Class III מחוברים יחד. במעבדה קיימים כל הסידורים הדרושים להכנסה ולהוצאה של ציוד, כלים וחומרים ביולוגיים באופן מבוקר.
סיווג המעבדות מוצג בטבלה להלן.

 בידוד ביולוגי

בידוד ביולוגי מתייחס לכליאה על ידי שימוש באורגניזמים, שאינם מסוגלים להתקיים מחוץ לתנאי מעבדה ואינם מסוגלים להחליף קטעי DNA עם אורגניזמים אחרים (non-conjugating strains). אורגניזמים אלה זקוקים לתנאי גידול מיוחדים, לאחר שאיבדו מספר תכונות הדרושות לקיומם בסביבה הטבעית.
גורמים ביולוגיים וחיידקים כמו Bacillus subtilis וEscherichia coli K12- המשמשים כמערכות מאחסן-נשא (host-vector systems) בביוטכנולוגיה מפורטים בפרק ה': שיטה ונוהלי עבודה בטיחותיים.
כל אמצעי הבידוד המוזכרים לעיל לא יועילו בהיעדר נוהל עבודה בטיחותי. עבודה בטיחותית מבוססת על  הכשרה קפדנית של עובדי מעבדה בשיטות עבודה מיקרוביולוגיות בטיחותיות ועל טיפול נכון באמצעי כליאה – כל זאת כדי למנוע זיהום העובד או הסביבה על ידי מקור סיכון ביולוגי.
 
סיווג מעבדות בטיחותיות

 רמת הבטיחות

נהלים ושיטות  

ציוד בטיחות  

אמצעים

 Biosafety level 1
BL-1  או P1 

 נוהלי מעבדה רגילים

הקפדה על נוהלי מעבדה תקינים במהלך עבודה במשטחים פתוחים   אמצעים בסיסיים

 Biosafety level 2
BL-2  או P2

נהלים של רמה 1.
בנוסף: לבישת ביגוד מגן בעת עבודה בחומר מידבק, עיקור כל הפסולת המידבקת, כניסה מוגבלת, סימון השטח בשלט Biohazard
בידוד פעולות מכניות ואחרות, העלולות ליצור אירוסולים על ידי מכשור מתאיםשימוש במנדף ביולוגי* ובאמצעים מכניים לפיפטציה אמצעי הסגר רגילים

 Biosafety level 3
BL-3  או  P3

נהלים של רמה 2;
בנוסף: ביגוד מיוחד, כניסה מבוקרת, זרימת אוויר חד-כיוונית ועיקור כל חומר היוצא מהמעבדה. 
 ציוד הסגר למניעת פיזור גורמים ביולוגיים מסוכנים כלשהם; מנדף ביולוגי*   אמצעי הסגר מיוחדים

 Biosafety level 4  
BL-4  או  P4

נהלים של רמה 3.בנוסף: הימצאות בבניין מבודד עם חדר כניסה מיוחד להחלפת בגדים, מקלחת כימית, לחץ שלילי, סידורים מיוחדים לסילוק פסולת מזוהמת.    חליפות בידוד; עבודה עם מנדף ביולוגי* או סדרת מנדפים ביולוגיים**    אמצעי הסגר מקסימליים


 Class I*  
Class IIA*  
Class IIB*  
 Class III**  

לפרק הקודם

 לפרק הבא >


עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב