המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק ב': הדרכה בסיסית לעובדים במעבדות ביולוגיות
המדריך לבטיחות ביולוגית » פרק ב': הדרכה בסיסית לעובדים במעבדות ביולוגיות

א.  עובדי מעבדה
 
1. אין לאכול, לשתות, לעשן או להתאפר בשטח המעבדה.
2. אין לשים פיפטה בפה אלא להשתמש באמצעים מכניים.
3. יש להימנע מפיזור גורם ביולוגי בתרסיס או באירוסול (aerosol).
4. פעולה הגורמת להיווצרות תרסיס, יש לבצע בתוך מנדף ביולוגי מתאים.
5. במעבדה יש ללבוש תמיד בגד מגן, משקפי מגן וכפפות על פי דרישות הבטיחות. אם הבגד הזדהם יש להעבירו לכביסה (או לטיהור על פי הצורך) וללבוש בגד מגן אחר. אין לצאת מהמעבדה בבגד מזוהם.
6. יש להרחיק חפצים אישיים ממקום, שבו יש סכנה כי יזדהמו.
7. אין להכניס ילדים ואורחים למעבדה ללא קבלת אישור מוקדם ממנהל היחידה.
8. יש לרחוץ היטב ידיים לפני עזיבת המעבדה או בכל פעם שיש חשש כי הזדהמו.
9. יש להגן על פצעים או שריטות במקומות חשופים לפני התחלת העבודה במעבדה.
10. יש לשמור כל חומר ממקור סיכון ביולוגי במקום נעול ולסמנו בסמל הביוהזרד (Biohazard), וזאת לשם צמצום מרבי של חשיפה לגורמים מסוכנים. על כל אריזה או כלי קיבול חייב להימצא סימון ברור של שם החומר.
11. עבודה עם חפצים חדים (Sharps): 
  11.1 כל עבודה הדורשת שימוש בחפצים חדים או גורמת ליצירת פסולת חדה, כגון מחטי מזרקים, סכיני גילוח, סקלפלים, פיפטות, טיפים, שברי זכוכית וכד', חייבת להתבצע בזהירות רבה.
 11.2 יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים לסילוק חפצים חדים לאחר השימוש, לשם מניעת פגיעה בעובדי המעבדה והשירותים.
 11.3 אסור בהחלט להשליך פסולת חפצים חדים לפח עם ניירת, לכיורים ו/או לחצר.
 11.4 יש לפנות פסולת חדה תוך שימוש במיכל קשיח ומוצק (מפלסטיק, פח או קרטון), אשר יכוסה במכסה.
 11.5 יש לוודא שיש בסביבת העבודה מיכל מתאים לפסולת לפני תחילת ניסוי עם חפצים חדים.
 11.6 אין למלא את המיכל באופן שלא יאפשר סגירתו.
 11.7 אסור שחפצים חדים יבלטו מחוץ למיכל.
 11.8 פסולת חדה ללא זיהום כלשהו יש לפנות בתוך מיכל סגור כפסולת רגילה.
 11.9 פסולת חדה מזוהמת בדם אנוש או בגורם ביולוגי (כולל תאים בתרבית) דורשת עיקור באוטוקלב לפני הפינוי כמפורט בפרק ט'.
12. כל כלי או חומר מזוהם בגורם ביולוגי חייב לעבור פעולת טיהור באמצעות עיקור באוטוקלב, משרפה או שימוש בתמיסות חיטוי. יש לשים לב לא להכניס כימיקלים מסוכנים לתוך שקיות  Biohazard המיועדות לאוטוקלב.
13. בגמר העבודה יש לנקות את משטחי העבודה ולסדר את הכלים, כך שעובדי השירותים/הניקיון לא ייחשפו לסיכונים כלשהם.
14. בסיום יום עבודה אחראי העובד לסגור את הברזים הראשיים של הגז ולנתק את מכשירי החשמל שאינם בשימוש.
15. במקרה של תקלה כמו שפיכת חומר ביולוגי, שבירת כלי המכיל גורם ביולוגי או פיזור לא מבוקר במקום כלשהו במעבדה (שולחן עבודה, רצפה, מקפיא, צנטריפוגה וכו'), על עובד המעבדה לבצע חיטוי מתאים ולאחר מכן לנקות את השטח.
16. במקרה של תאונה או אירוע מסוכן יש לפעול בהתאם לאמור בפרק יב', ולדווח על פי הוראות הנהלה 05-039 ו- 09-020.
17. כללי בטיחות דומים יחולו על עבודה עם חומר צמחי הנגוע במס"ב.

ב.  עובדי שירותים
                     
1. אנשי אחזקה ושירותים או אנשים שלא שייכים ליחידה, לא ייכנסו למקום העבודה ללא ליווי ותדרוך (כולל הנחיה לגבי שימוש בציוד בטיחות אישי) של החוקר האחראי או נציגו הרשמי.
2. במקרה של היעדרות החוקר האחראי, יש להשאיר הודעה בכתב במוקד ההזמנות לתיקונים ובה תיאור הליקויים ביחידה שיש לקחת בחשבון לגבי הכנסת זרים.
3. במקרה שדרישות הבטיחות הנ"ל לא בוצעו, על מנהל העבודה להימנע מהכנסת עובדים ליחידה.
4. במקרה של טיפולים במערכות משותפות במספר מעבדות, על מנהל העבודה לברר עם מנהלי המחלקות או עם נאמני הבטיחות מהם אמצעי הבטיחות הדרושים.
5. אין לנקות שולחנות, כיורים, מקררים, מקפיאים, אינקובטורים, אמבטים ושאר מכשירי מעבדה וכן לא לפנות אשפה ופסולת אחרת, אלא אם אושר הדבר במפורש על ידי החוקר האחראי או מי שהוסמך על ידו לכך.
6. יש לרחוץ היטב את הידיים לפני כל יציאה מהמעבדה.
7. אין לשטוף כלי מעבדה שהשתמשו בהם בגורם ביולוגי, לפני שעברו עיקור באוטוקלב או נטרול בשיטה חלופית מתאימה.
8. אין לנקות שטח מעבדה לאחר אירוע או תאונה, ללא הנחיות מדויקות של מנהל המעבדה או נאמן הבטיחות.
9. אין לאסוף שברי זכוכית (או חפצים חדים) בידיים חשופות, אלא בעזרת מברשת ויעה ותוך שימוש בכפפות.
10. שטיפת רצפה תיעשה תמיד תוך שימוש בכפפות.
11. ציוד המועבר לתיקון בבתי מלאכה, חייב להיות חופשי ממס"ב.
12. אין לגעת בחפצים או באשפה נגועים בדם ללא הדרכה מהחוקר האחראי.
13. יש לדווח מיד לחוקר האחראי על כל תקלה, שבר, פציעה, שפיכת חומר או זיהום.

ג.  עובדים עם בעלי חיים (בית החיות)

1. השימוש בבעלי חיים מחייב עבודה בטיחותית, שמירה נאותה וטיפול אנושי בחיות מעבדה.
2. על החוקר האחראי לחתום על טופס בטיחות ואתיקה בעבודה עם חיות מעבדה, ומוטלת עליו האחריות לפעול על פי הנהלים וההנחיות של בית החיות בקמפוס.
3. נהלים, הנחיות והוראות עבודה מפורטים בחוברת "השימוש בחיות מעבדה לניסויים באוניברסיטה העברית בירושלים".
4. כל עובד שחייב להיכנס למתקן בתוקף תפקידו, יקבל הדרכה מתאימה מהחוקר האחראי.
5. אין להכניס זרים לבית החיות ללא ליווי מתאים.
6. עובדים בבית החיות יצוידו בכל אמצעי המיגון הדרושים לשם עבודה בטיחותית ויקבלו סיוע לצורך אחזקת המתקן וביצוע ניסויים.
7. הדבקת בעל חיים בחומר מידבק תיעשה תוך נקיטת הצעדים האלה:  
  7.1 העובד יגן על עצמו על ידי שימוש בציוד מגן מתאים.
  7.2 יש להשתמש במזרקים, אליהם מחוברות המחטים בצורה בטוחה.
  7.3 סילוק בועות אוויר או עודף חומר מהמזרק ייעשה רק לתוך צמר גפן, שהורטב ב70%- אתנול.
  7.4 מזרקים משומשים יש להכניס למיכלים עמידים וסגורים לצורך עיקור באוטוקלב.
8. יש לסמן בסמל ה-Biohazard חדר, שבו מבצעים ניסויים עם מקור סיכון ביולוגי. חדר שבו מבצעים ניסויים בחומרים רדיואקטיביים יסומן בסמל הקרינה.
9. נתיחות של בעלי חיים מודבקים בגורם פתוגני יבוצעו בחדרים מיוחדים, המסומנים כנדרש ומכילים את האמצעים המתאימים למניעת פיזורו של הגורם הפתוגני.       
  9.1 יש לחטא את בעל החיים לפני הנתיחה ולהימנע מפיזור תרסיס (אירוסול).
  9.2 יש לעקר כלי ניתוח באוטוקלב.
  9.3 יש לעקר לוחות ניתוח באוטוקלב או להטבילם בחומר חיטוי לתקופת זמן מתאימה.
10. פגרים של בעלי חיים יש לסגור בשקיות פלסטיק מיוחדות ולהכניסם להקפאה לקראת שריפה.
11. כל כלוב יסומן באופן ברור ומלא – בעיקר כשמדובר בגורמים ממקור סיכון ביולוגי ובמקרים של שימוש בחומר כימי מסוכן.
12. יש לדווח מיד על כל מקרה של פציעה ולקבל טיפול לאלתר. בפציעה, אפילו קלה, רצוי לעודד לפצע לדמם תוך שטיפה עם מים וסבון. יש לטפל בחומר חיטוי (תמיסת יוד). אין להשמיד את בעל החיים, אלא לשמרו לשם בדיקה.
13. כלבת – כל מי שעובד עם כלבים וחתולים יחוסן נגד כלבת. יש להקפיד על חיסון חוזר על פי דרישות משרד הבריאות.
14. הנחיות לטיפול בנשיכה בבית החיות (בעיקר מקופים ומכלבים):
  14.1 יש לתת לפצע לדמם תוך כדי רחיצת מקום הנשיכה עם מים וסבון.
  14.2 יש לטפל בפצע עם חומר חיטוי ולהשאיר את הפצע חשוף.
  14.3 יש לפנות מיד לחדר מיון הקרוב לייעוץ וטיפול רפואי. בירושלים, רצוי להגיע לבי"ח הדסה עין כרם.
  14.4 במקרה של חשד לחשיפה לכלבת, יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה. רופא משרד הבריאות יחליט על הצורך במתן חיסון נגד כלבת ו/או הצורך בהסגר הכלב.
  14.5 במידת הצורך יקבל הנפגע חיסון נגד טטנוס. יש צורך בזריקת דחף כל 10 שנים.
  14.6 יש לדווח לחוקר האחראי ולמפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס על המקרה בהקדם האפשרי.
  14.7  להלן מהלך החיסון לאחר חשיפה לכלבת:
  ביום החשיפה – זריקה ראשונה של תרכיב חיסון בחלק העליון של הזרוע.
  במידת הצורך, מתן אימונו-גלובולין נגד כלבת בו-זמנית.
  זריקות נוספות של תרכיב החיסון בימים 3, 7, 14, 30.
15. נגיף B – עבודה עם קופי רסוס מקקים (Macaca mulatta) דורשת זהירות רבה בגלל הסיכון של נגיף B (Cercopithecine herpesvirus 1).
   15.1 יש להתייחס לכל קופי רסוס כמקור סיכון לנגיף B.
   15.2 בנוסף לכפפות מתאימות וחלוק, יש להשתמש במיגון פנים מלא – כיסוי עיניים (goggles) וכיסוי פנים.
   15.3 בחשיפת עיניים או ריריות אף ופה לרוק או לנוזל גוף כלשהו של קוף רסוס, יש לשטוף את המקום במים נקיים במשך 15 דקות.
   15.4 בכל חשד של זיהום כלשהו, יש לפנות מיד לחדר מיון הקרוב לייעוץ וטיפול רפואי . יש לדווח לחוקר האחראי ולמפקח/מהנדס הבטיחות בקמפוס.
   15.5 מידע נוסף ניתן ניתן למצוא במאמר הבא

  

 < לפרק הקודם

 לפרק הבא>

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב