המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

 

 פרק 09 - בטיחות, גיהות וביטחון

 09-007 בטיחות ביולוגית - 18/5/99

1. רקע ומטרה
     במעבדות שבהם עורכים ניסיונות במקורות ביולוגיים, עלולים העובדים וסביבתם להיחשף לגורמים המהווים סיכון ביולוגי. כדי למנוע את החשיפה למקורות סיכון ביולוגיים, יש לנקוט את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על-פי המפורט בהוראה זו.

2. הגדרות
     2.1   מקור  סיכון ביולוגי (מס"ב) - כל  גורם  ביולוגי  שמקורו  באדם, בבעל חיים או בצומח, העלול לפגוע באדם, בבעל חיים ו/או בצאצאיו או בסביבה.
     2.2   עובד - כל  עובד בסגל האקדמי והמנהלי, סטודנט, תלמיד או אורח, העלול להיחשף במקום עיסוקו למקור סיכון ביולוגי.
     2.3   מועמד - כל עובד העומד להתחיל  בעבודה, הכרוכה  במקור סיכון ביולוגי.
     2.4   יחידה - מחלקה/מדור/מעבדה/חממה, שבהם מתבצעת עבודה עם מקורות ביולוגיים.
     2.5   חוקר אחראי - מנהל היחידה או המחקר העורך ניסויים במקורות ביולוגיים, אם בעצמו ואם באמצעות אחרים על-פי הנחיותיו.
     2.6   ממונה בטיחות ביולוגית (מב"ב) - עובד המחלקה לבטיחות ולגיהות, שתפקידו לייעץ ולפקח בנושאי בטיחות ביולוגית.
     2.7   ועדה מייעצת לבטיחות ביולוגית - ועדה מטעם הרקטור אשר משמשת כגוף מייעץ למב"ב ולחוקרי האוניברסיטה בנושא טיפול בסיכונים ביולוגיים.
     2.8   מדריך לבטיחות ביולוגית - מדריך המכיל הוראות ונהלים מפורטים בנושא בטיחות  ביולוגית, שהוכן במחלקה לבטיחות ולגיהות. המדריך מתעדכן בהתאם לצורך ומהווה חלק בלתי נפרד מהוראת הנהלה זו. ניתן לקבל את המדריך במחלקה לבטיחות ולגיהות
     2.9   ציוד מגן אישי - כל ציוד ו/או לבוש תקניים (חלוק, סרבל, כפפות, משקפי מגן, מגן פנים מלא, מסכה עם מסנן, כיסוי ראש, נעליים וכו'), המתאימים לרמת הסיכון ושאושרו על-ידי המב"ב.
     2.10  רופא מורשה - רופא מורשה כהגדרתו בחוק.

3.   אסמכתאות
     3.1   תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997.
     3.2   פקודת התאונות ומחלות משלח יד (הודעה), 1954.
     3.3   תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשכ"ט-1968.
     3.4   פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970.
     3.5   תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד- 1984  

4.   סמכות ואחריות
     4.1  מפקח הבטיחות בקמפוס, בתיאום עם המב"ב ובאישור מנהל המחלקה לבטיחות ולגיהות, רשאי להפסיק עבודתו של עובד ו/או לא לאשר הכנסת מקור סיכון ביולוגי ליחידה שאין בה תשתית מתאימה, או שעובדיה אינם ממלאים אחר הוראות הבטיחות ו/או תקנות הבטיחות בעבודה.
     4.2  מנהלי יחידה/חוקרים אחראים:
           (א)  לפעול על-פי "המדריך לבטיחות ביולוגית" ועל-פי הוראות והנחיות אחרות, שיפורסמו או שיועברו אליהם על-ידי המב"ב.
           (ב)  להדריך וליידע את העובדים על כל מקור סיכון ביולוגי ועל הסיכונים הכרוכים בעבודתם.
          ג)  להחתים את העובדים על תצהיר לשמירה על כללי הבטיחות והגיהות במעבדה ביולוגית (נספח א') ולשמור את הטופס החתום ביחידה.
           (ד)  לספק לעובדים ציוד מגן אישי המתאים לסוג עבודתם. 
          (ה)  להפנות את העובדים (על-פי הצורך) לביצוע בדיקות רפואיות.
     4.3   המב"ב אחראי:
           (א)  לפקח ולייעץ בכל הקשור לעבודה עם מקור סיכון ביולוגי.
           (ב)  להכין ולהפיץ הנחיות לעובדים, כולל הוראות למקרה חירום.
           (ג)  להכין תכניות הדרכה לעובדים עם מקורות סיכון ביולוגי.
           (ד)  לאשר או לפסול מקום עבודה מבוקר, כמפורט בסעיף 5 שלהלן.

5.   מקום עבודה מבוקר
     5.1   לא תחל עבודה עם מקור סיכון ביולוגי אלא במקום שאושר לכך על-ידי המב"ב כמקום עבודה בעל תנאים, המתאימים לעבודה על-פי רמת הסיכון הכרוכה בעבודה (להלן - "מקום עבודה מבוקר").
     5.2   האישור למקום עבודה מבוקר יינתן בכתב לחוקר האחראי על-ידי המחלקה לבטיחות ולגיהות, רק אם התקיימו התנאים שלהלן:
           5.2.1  החוקר האחראי העביר למב"ב תכנית עבודה בכתב, המפרטת את המס"ב בכל תהליכי העבודה.
           5.2.2  התשתית הקיימת נבדקה על-ידי המב"ב ונמצאה מתאימה לעבודה עם סוג המקור הביולוגי.
           5.2.3  החוקר האחראי ו/או מנהל היחידה בתיאום עם המב"ב, הכינו נוהלי בטיחות והנחיות עבודה מפורטות בכתב בעבודה עם מקור סיכון ביולוגי; ההנחיות יתייחסו לכל תהליכי העבודה, לרבות נוהלי שימוש בציוד מגן אישי והנחיות פעולה למקרה חירום.
     5.3   במעבדות להוראת סטודנטים חל איסור לבצע ניסויים במס"ב.
     5.4   כל מקום שאושר כמקום עבודה מבוקר (כאמור לעיל) יסומן בשילוט עם סמל ה- Biohazard והמילים זהירות, סכנה ביולוגית (ראה נספח ב').

6.   קבלת עובד לעבודה עם מקור סיכון ביולוגי והדרכתו
     6.1   פירוט בנושא הדרכה בסיסית לעובדי מעבדה, לעובדי שירותים ולעובדים עם בעלי חיים (בבית החיות) ראה במדריך לבטיחות ביולוגית (פרק ב').
     6.2   מנהל היחידה/החוקר האחראי לא יאפשר התחלת העסקה בפועל של מועמד, לפני שהדריך אותו בנושא שמירה על כללי בטיחות בעבודה עם מקור סיכון ביולוגי בהתאם לסוג העבודות בהן יעסוק.
     6.3   מנהל היחידה/החוקר האחראי ימסור למועמד את המדריך לבטיחות ביולוגית, יוודא שהעובד קרא והבין את תוכנו וחתם על תצהיר לשמירה על כללי הבטיחות והגיהות במעבדה ביולוגית, הטופס החתום יישמר ביחידה.
     6.4   מנהל היחידה/החוקר האחראי יפנה את העובד עם מקור סיכון ביולוגי לביצוע בדיקות רפואיות ו/או חיסונים באמצעות העוזר לרפואה תעסוקתית באגף משאבי אנוש לפי דרישות סוג העבודה המתבצעת.
     6.5   מנהל היחידה/החוקר האחראי יחליט על הצורך בשמירת דגימת דם של עובד עם מקור סיכון ביולוגי לפני תחילת העבודה, לצורך BASE-LINE SERUM, ועל הצורך בבדיקות דם נוספות במהלך העבודה.

7.   רמות הסיכון ואישורים
     7.1   המקורות הביולוגיים מסווגים לארבע רמות סיכון ביולוגי - פרטי המקורות, רמות הסיכון ותנאי הבידוד, הדרושים לעבודה עם המקור הביולוגי, מפורטים במדריך לבטיחות ביולוגית (פרקים ג', ד' ו- ה').
     7.2   אישור למחקר שבמימון גורם חיצוני הכרוך בביצוע ניסויים, יינתן על-פי  הוראת הנהלה 21-005 באמצעות נספח הבטיחות; כל שינוי בתכנית מחקר שאושרה מחייב דיווח מוקדם והתייעצות עם המב"ב.
     7.3   אישור למחקר בהנדסה גנטית יינתן על-ידי המב"ב על-פי דרישות רמת הסיכון בהתאם למפורט במדריך לבטיחות ביולוגית (פרק ה').
     7.4   אישור לכל סוגי מחקר בצמחים מהונדסים במעבדה, בחממה או בשדה, יינתן על-פי דרישות "ועדה ראשית לצמחים מהונדסים" שבחסות משרד החקלאות, בתיאום עם חבר הוועדה המייעצת לבטיחות ביולוגית ו/או המב"ב (פרק ה', סעיף ד' במדריך לבטיחות ביולוגית).
     7.5   הדרישות לאישור עבודה במתקן מעבדתי עם בידוד מיוחד, לצורך ביצוע מחקר עם מקור המסוכן לחיי אדם ו/או לסביבה, מפורטות במדריך לבטיחות ביולוגית (פרק ו').

8.   חיסונים
     8.1   החוקר האחראי בתיאום עם המב"ב יקבע את הצורך בחיסונים מתאימים לפי סוג המקורות שאליהם ייחשפו העובדים, וימליץ על ביצוע חיסונים אלו.
     8.2   חיסון נגד הפטיטיס B יינתן לעובדים הנחשפים לדם, למוצרי דם, לנוזלי גוף או לרקמות אדם. החיסון יינתן ללא תשלום באמצעות העוזר לרפואה תעסוקתית באגף משאבי אנוש.
           8.2.1  אמצעי זהירות והוראות לעבודה עם דם, נוזלי גוף ורקמות אדם
מפורטים במדריך לבטיחות ביולוגית (פרק ז').
     8.3   חיסון נגד כלבת יינתן לעובדים עם כלבים וחתולים בבתי חיות
ולסטודנטים ועובדים בבית החולים לרפואה וטרינרית.
     8.4   רשימות המתחסנים ירוכזו ויישמרו על-ידי העוזר לרפואה תעסוקתית באגף משאבי אנוש.

9.   דיווח על תאונות
     9.1   יש לדווח למנהל היחידה, לחוקר האחראי ולמפקח הבטיחות בקמפוס על כל אירוע, שגרם לפיזור בלתי מבוקר של מקור סיכון ביולוגי; על כל הימצאות בלתי מבוקרת של מקור ביולוגי; וכן על כל תקרית שגרמה לחשיפת בני אדם למקור סיכון ביולוגי או לפגיעה ממנו.
     9.2   החוקר האחראי ינקוט בכל האמצעים הדרושים לטיפול באירוע, וידווח על שאירע ועל אמצעי הטיפול שנקט למפקח הבטיחות בקמפוס ו/או למב"ב.
במקרה הצורך יינתן ייעוץ על-ידי המחלקה לבטיחות ולגיהות.
     9.3   בנוסף לאמור לעיל, החוקר האחראי ימלא דו"ח על גבי טופס "דיווח על מצב מסוכן/תאונת עבודה" כנדרש על-פי הוראות הנהלה 09-020 או 05-039, ויעבירו בהקדם האפשרי למפקח הבטיחות בקמפוס.
     9.5   בדיקות רפואיות ייערכו בהתאם למה שיחייבו הנסיבות, כגון מקרה של חשש לחשיפת יתר או זיהום כלשהו של הגוף; החלטה על ביצוע בדיקות תתקבל לפי שיקולי המב"ב, מפקח הבטיחות בקמפוס, מנהל היחידה או החוקר האחראי, הרופא המורשה או לפי בקשת העובד עצמו.

10.  קבלת חומרים ממקור סיכון ביולוגי, אחסון ושינוע
     10.1  הכנסת חומרים ממקור סיכון ביולוגי לשטח האוניברסיטה תיעשה רק למקום עבודה, שאושר כמקום עבודה מבוקר (ראה סעיף 5 לעיל); חל איסור להעביר חומרים אלו מיחידה ליחידה ללא תיאום עם המב"ב.
     10.2  נוהלי בטיחות לאחסון ושינוע של מקור סיכון ביולוגי מפורטים במדריך לבטיחות ביולוגית (פרק ח').

11.  טיהור פסולת ביולוגית זיהומית וסילוקה
     11.1  החוקר האחראי יפעל לטיהור פסולת ביולוגית ולסילוק פסולת זיהומית, לרבות פסולת חפצים חדים ופגרי חיות מעבדה, בהתאם למפורט במדריך לבטיחות ביולוגית (פרק ט').
           11.1.1 בטיפול בחומר המכיל גורם ביולוגי וחומר רדיואקטיבי, תינתן עדיפות לתהליך הטיפול בפסולת רדיואקטיבית על הביולוגית. יש לפנות את הפסולת כרדיואקטיבית.
           11.1.2 במקרה של זיהום מגורם ביולוגי כתוצאה משפך או מנתז,   על העובד לפעול ולטהר את השטח בהתאם למפורט במדריך לבטיחות ביולוגית (פרק י').

12.  ניקיון, בינוי ותחזוקה
בכל מקרה של צורך בכניסת עובדים ממחלקת בינוי ותחזוקה (כולל עובדי ניקיון) לשטחי יחידות בעלות סיכון ביולוגי, חובת החוקר האחראי לנטרל את החומרים המסוכנים ולתאם עם האחראי במחלקת בינוי ותחזוקה את כניסתם לשטח.
עובד מחלקת בינוי ותחזוקה ילווה על-ידי עובד מוסמך ביחידה, ויסופק לו ציוד מגן אישי כנדרש (פרק ב' במדריך לבטיחות ביולוגית).

13.  שימוש בחומר כימי מסוכן בניסוי עם מקור ביולוגי
ניסויים בגורמים ביולוגיים ובתאים בתרבית, הכרוכים בשימוש בחומרים כימיים
מסוכנים, דורשים הקפדה מיוחדת על כללי הבטיחות. נוהל עבודה עם חומרים בעלי רעילות גבוהה מפורט במדריך לבטיחות ביולוגית (פרק יא').             

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב