המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

העבודה עם גזים מסוכנת, לכן עובד לא ישתמש בגז ללא הכשרה מתאימה.                      

1.  פעולות לפני השימוש בגז :

יש לבדוק כל גליל עם קבלתו כדי להבטיח תקינות וזיהוי מושלם. אין לקבל גליל שאינו תקין. יש לוודא שהגליל אינו פולט ריחות, אדים ועשן ולא משמיע רעש דליפה.

יש לבדוק תוקף של הבדיקה ההידרוסטטית. אין להשתמש בגליל שאינו תקין או שפג תוקפה של הבדיקה ההידרוסטטית ויש להחזירו מיד לספק.

אין לקבל ולהכניס למעבדה גליל עם סימני איכול (קורוזיה) בדופן הגליל או בברז.

מומלץ לשקול כל גליל עם גז מונזל, כדי לוודא מילוי גז בכמות הנכונה בתוך הגליל (מילוי יתר מהווה סיכון) וחוסר במשקל יכול לתת אינדיקציה לדליפה מתמשכת.

גלילי הגז יאוגנו תמיד כדי למנוע נפילה. הגלילים ייקשרו לשולחן עבודה, אל הקיר, יונחו בכלוב מתכת ייעודי או בתוך מעמד מיוחד שימנע נפילתם. ניתן להשתמש בשרשרת או בכבל מתאים לצורך הקשירה.

כל גליל שמגיע למעבדה ייבדק לדליפות. רצוי להשתמש בגלאי נייד שמסוגל לגלות דליפת גז ברמה של עשרות חל"מ (ppm) לפחות. באם אין גלאי בהישג יד, ניתן להשתמש ב"תמיסת סבון מקצועית" (שאינה גורמת לקורוזיה, שמאושרת גם לשימוש בגז חמצן ובעלת יכולת גילוי דליפה קטנה ככל האפשר).

יש להתחשב בכך שכאשר ישנה דליפה החוצה מהגליל, בו בעת ישנה דליפה פנימה לתוך הגליל (מי הסבון גורמים לזיהום הגז)

גלאי לגזים רעילים        גלאי לגזים דליקים        תמיסת סבון לגילוי דליפות

באם מתגלה גליל "דולף" יש להעבירו למקום בטוח (אם ההעברה עצמה אינה מסכנת את העובד) ולהודיע מיד למוקד הביטחון.

2. הברז של גליל הגז :

יש למקם את הגליל כך שתהיה נגישות מהירה אל ברז הגליל. יש לסגור הברז מיד עם הפסקת השימוש בגליל (אין להשאיר גליל גז במצב "פתוח" כאשר הציוד ללא השגחה או לא בפעולה), כדי למנוע קורוזיה (איכול) וחדירת מזהמים בדיפוזיה של האוויר והלחות האטמוספרית לתוך הגליל שהתרוקן.במידת האפשר, יש לנקז את תכולת הגז המסוכן שבצנרת ולמלא במקומו גז אינרטי.

על ברז הגליל תורכב ידית, שתשמש לפתיחה ולסגירה. הידית תישאר על הברז במהלך השימוש בגליל. אין להשתמש במפתח שבדי או באלתור אחר לצורך פתיחה/סגירה של הברז.

יש לפתוח את ברז הגליל באיטיות, בהדרגתיות ובזהירות מרבית, תוך כדי מעקב אחר בניית הלחץ. פתיחה מהירה גורמת להיווצרות חום גבוה, כתוצאה מדחיסה מהירה של הגז ומסוגלת לשרוף את האטמים של וסת-הלחץ ושל הברזים. עם גזים מחמצנים ובעיקר גז חמצן, פעולה זו יכולה לגרום גם לפיצוץ של וסת-הלחץ. 

בעת הפתיחה של הברז יש להפנות את הגליל כך שזרימת הגז לא תופנה כלפי גוף העובד או העובדים האחרים ופני העובד עם הגליל לא יהיו מכוונים אל החלק הקדמי או האחורי של מד-הלחץ.

3. החיבור של גליל הגז :

החיבורים של ברזי הגלילים מותאמים לפי תקנות מוגדרות כדי למנוע ערבוב של גזים שאינם תואמים מבחינה כימית.
בישראל ישנו תקן מקומי שנקבע ע"י מכון התקנים הישראלי, אך נהוג להשתמש גם בתקן האמריקאי (CGA), בתקן הגרמני (DIN) ולעיתים גם בתקנים אחרים.

התבריגים שונים בקוטר, חלקם פנימיים וחלקם חיצוניים, חלקם בסגירה ימנית וחלקם האחר בסגירה שמאלית. יש לבדוק ביסודיות רבה את התבריג של ברז הגליל, את חיבור וסת-הלחץ ושל המחברים האחרים, כדי להבטיח התאמה ולוודא שתבריגים אלו אינם פגומים.

חלק מהתבריגים דורשים שימוש באטם מתאים ממתכת או חומר פלסטי, לצורך האטימה. בחלק אחר של התבריגים האטימה נעשית במגע "בין מתכת למתכת" (metal to metal seal).

אין להשתמש בסרט טפלון, בטפלון נוזלי או בכל חומר אטימה אחר שלא לפי הנחיית היצרן. השימוש בסרט טפלון יעשה רק בתבריגים של מחברי צנרת שבהם אזור האטימה הינו על התבריג עצמו.
אין לעשות ערבוב רכיבים ולאלתר "מתאמים" בין סוג תבריג אחד לתבריג אחר.

4. ויסות הלחץ של הגז :

לצורך השימוש בגז במערכת הספקת גז פשוטה, יש לחבר וסת-לחץ על ברז הגליל לפני פתיחת ברז הגליל, כאשר ברז היציאה של וסת-הלחץ במצב "סגור" וגם ידית הכוונון של וסת-הלחץ במצב "סגור" (עד לסוף ההברגה, נגד כיוון השעון)."פתיחת" וסת-הלחץ נעשת בהדרגה, בסיבוב הידית עם כוון השעון.

כאשר משתמשים בגז מסוכן, יש להשתמש במערכת להספקת גז מורכבת (בפנל דגם שטיפה עצמית, בפנל דגם שטיפה חיצונית או בפנל דגם שטיפה חיצונית משולבת ואקום), לפי מפרטים טכניים שמוכתבים מדרישות הבטיחות ומהצרכים התפעוליים (טוהר הגז).

לפני שמפרקים וסת-לחץ מהגליל יש לסגור תחילה את ברז הגליל ולשחרר את תכולת הגז וכאשר משתמשים בגזים מסוכנים, יש לשטוף ביעילות את תכולת הגז המסוכן שבמערכת, בגז אינרטי.

5.  צנרת הגז :

יש להעדיף שימוש בצנרת מתכתית על צנרת העשויה חומר מפלסטיק.
לפני ההרכבה יש לבחון את התאימות הכימית של הגז עם סוג הצנרת.
במידת האפשר יש לחבר מקטעי צנרת בריתוך.

באם משתמשים במחברים כדי לחבר מקטעי צנרת, יש למקם את אזורי החיבור כך שהם יהיו במקום נגיש לביצוע בדיקת דליפות. מסלול הצנרת יהיה קצר ככל הניתן וימנע כל פגיעה כימית ומכנית בצנרת.

 אין להשתמש בצנרת מנחושת עבור גז אצטילן  אין להשתמש בצנרת שעשויה מחומר פלסטי ללחצים גבוהים לפני כל שימוש שכזה ההתאמה תיבדק  עם יצרן החומר, ספק הגז ויועץ מתכנן.

 לשימוש בגז חמצן יש להשתמש רק בצנרת שעברה ניקוי משמנים ומזהמים אחרים.
 אין להעביר צנרת עם גז מסוכן דרך מקומות שבהם הגז עלול להצטבר לריכוזים מסוכנים ולגרום לפגיעה בעובדים
 יש לסמן בצבעים מתאימים ולשלט את הצנרת עם שם הגז וכיוון הזרימה
 יש לבצע בדיקת דליפות תקופתית לכל מערכת צנרת
 יש לשים לב למחברים שעשויים להיסדק במהלך השימוש
 במידת האפשר והנדרש מאופי הפעילות, יש לנקז לאחר השימוש
(בסוף יום העבודה, בסוף השבוע או בסוף הפרויקט) את תכולת  הגז המסוכן שבצנרת ולמלא במקומה גז אינרטי

6. כללי השימוש בגז :

כאשר משתמשים בגזים בעלי סיכון רב (שריפה, פיצוץ ורעילות) יש להתקין מערכת ניטור קבועה, עם התראה אור/קולית מקומית בעת דליפת גז. יש לחבר את ההתראה גם למוקד המאויש ברציפות.

בחירת החיישנים ומיקומם תעשה בעזרת היצרנים/ספקים של מערכות הניטור ותתחשב גם בחומרים הכימיים האחרים שבשימוש בתחנת העבודה.

המשתמש בגליל הגז לא יעביר גז מגליל לגליל ולא יכניס כל חומר זר לתוכו.

אין לרוקן גליל גז לחלוטין, כדי למנוע חדירה של זיהום אטמוספרי לתוך הגליל. לכן, בגזים דחוסים יש להשאיר בגליל לחץ גז של לפחות 25 psig ובגלילים המכילים גז מונזל יש להשאיר בהם כמות של כ- 10%.גלילים אלו יסומנו "ריקים", יאוחסנו בנפרד מהגלילים המלאים ויוחזרו בהקדם לספק.

יש להכין נוהלי עבודה בכתב לכל הפעולות בעלות סיכון (למשל: החלפת גלילים).

פעולות מסוכנות (למשל: החלפת גלילים)יתבצעו  ע"י צוות של 2 עובדים, כאשר הם ממוגנים במיגון אישי מתאים.

 אמצעי זהירות לשימוש בגז דליק :

יש לאחסן גלילי הגז מחוץ לבניין. באם הכרחי לאחסן את הגליל בחדר יש
לאחסנו בארון בטיחות מאורר עם שאיבה רציפה. יש להרחיק חומרים דליקים אחרים, בעירים, מחמצנים ורעילים מהגליל. יש לאחסן כמות מינימלית של גז בגליל. יש לדאוג לאיוורור יעיל של החדר. יש לחבר בצינורית עשויה מתכת את השסתום לשחרור לחץ של וסת-הלחץ אל מחוץ לבניין. יש לשקול התקנה של גלאי קבוע באזור האחסון והשימוש. יש להרחיק כל מקורות הצתה מאזור האחסון.

אמצעי זהירות לשימוש בגז רעיל :

יש לאחסן גלילי הגז מחוץ לבניין. באם הכרחי לאחסן גליל קטן בחדר, יש לאחסנו בארון בטיחות מבודד לאש, שאוב או במינדף כימי הפועל ברציפות ושלא מתבצעת בו כל עבודה אחרת. יש להרחיק חומרים דליקים, בעירים, מאכלים ומחמצנים מהגליל. יש לאחסן כמות מינימלית של גז בגליל. יש לדאוג לאיוורור יעיל של החדר. יש לחבר השסתום לשחרור לחץ של וסת-הלחץ אל מחוץ לבניין. יש להתקין גלאי קבוע באזור האחסון והשימוש. בחלק מהגזים יש להשתמש ב"מגביל ספיקה".

אמצעי זהירות לשימוש בגז מחמצן :

יש לאחסן גלילי הגז מחוץ לבניין. באם הכרחי לאחסן הגליל בחדר, יש לאחסנו בארון בטיחות שאוב. יש להרחיק חומרים דליקים, בעירים, מאכלים ורעילים מהגליל. יש לאחסן כמות מינימלית של גז בגליל. יש להרחיק כל מקורות הצתה מאזור האחסון. במקרה של דליפה מהגליל, אווירה מועשרת בגז מחמצן מגבירה את סיכוני הבעירה של חומרים אחרים. אין לאפשר לשמן וגריז שיבואו במגע עם הגליל, עם הברז ועם רכיבי הצנרת.

אין לזרוק גלילי גז מכל סוג, מלאים או "ריקים" לאשפה הביתית. לצורך סילוק הגליל יש לפנות למחלקה לבטיחות ולגיהות.

7. פינוי גלילי גז :

המחלקה לבטיחות מפרסמת מועדי פינוי לאתר פינוי מורשה של גלילי גז שהוגדרו כפסולת/שפגה תקופת הכשרתם/שנתגלו בהם דליפה או ליקוי אחר.

מועדי הפינוי בכל קמפוס ייקבעו על ידי מנהל המחלקה לבטיחות ולגיהות או מי שהוסמך על ידו, בהתאם לרמת הסיכון, לכמות הנצברת ולמיקום הגליל. 

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב