המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית

1. מטרת ההוראות להטמיע בתודעת הסטודנטים כללי בטיחות וגיהות במעבדה והכרת הסיכונים, תשתית הבטיחות, וציוד המגן העומד לרשותם. מובאים בקיצור דרכי התמודדות עם אירועים וכללי סיוע לנפגעים במעבדה. אין הוראות אלו מכסות את כל הסיכונים ולא פוטרות את הסטודנט מלגלות ערנות לגבי סיכונים נוספים במעבדה. יש לזכור שהסטודנט אינו נמצא לבד במעבדה ולפעולותיו יש משמעות גם לסובבים.

2. על פי תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א -2001, הוראות אלה חלות על כל הסטודנטים במעבדות הכימיה של האוניברסיטה העברית על כל שלוחותיה, בכל מחלקות מדעי הטבע, הרפואה והחקלאות, תלמידי חו"ל, מכינות, נוער שוחר מדע ותלמידי קורסים מיוחדים. כל הסטודנטים חייבים לפעול על פי כללי הבטיחות באוניברסיטה. התנהגות שלא בהתאם להוראות אלו מהווה עבירה על תקנון המשמעת של תלמידי האוניברסיטה העברית.

3. לא יורשה סטודנט/ית לעבוד במעבדה, אלא אם קרא מדריך לבטיחות זה וחתם על טופס התצהיר הנספח להוראות אלה. המדריך האחראי במעבדה יאשר בחתימתו על גבי הטופס הנ"ל, שהסטודנט השתתף בהדרכת בטיחות בתחילת המעבדה. הסטודנט יאשר שקרא את החוברת והבין את ההוראות המפורטות בה. הוראות אלו ישארו בידי הסטודנט. התצהיר החתום ישמר במזכירות החוג.

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב