המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית
פרק ו' - נוהל עבודה במעבדה ברמת בטיחות 3 (BL-3)
המדריך לבטיחות ביולוגית » פרק ו' - נוהל עבודה במעבדה ברמת בטיחות 3 (BL-3)

א.  קובץ הנהלים

1. מעבדה BL-3 הנמצאת בקומת קרקע בבניין 3, הפקולטה לרפואה, מיועדת לעבודה ברמת בטיחות גבוהה.
2. דיקן הפקולטה לרפואה יקבע חוקר בכיר כממונה על המעבדה BL-3 וכן ממלא מקום בהיעדרו.
3. המעבדה תהיה בפיקוח הוועדה למעבדהBL-3 , אשר תמנה עובד טכני כאחראי על שואת ממלא מקומו.
4. ממונה בטיחות ביולוגית יתפקד כגוף עצמאי, שיפקח על תפעול היחידה ועל מהלך העבודה, תוך שיתוף פעולה עם האחראי על המעבדה.
5. על כל חוקר המתכוון לעבוד עם גורם מסוכן  לקבל  אישור מהוועדה על מנת לקבוע נוהלי עבודה, וזאת לאחר שידון עם הממונה על המעבדה על פרוטוקול ניסוייו. אם העובד המבצע את הניסוי הוא תלמיד  Ph.D  או עובד מעבדה, עליו לעבור על הפרוטוקול עם החוקר האחראי אשר יאשרו בחתימה.
6. העבודה במעבדה BL-3 מותרת אך ורק לעובדי מעבדה מיומנים, לתלמידי מחקר לתואר שלישי במדעים הניסויים, ולכל מי שעבודתו במעבדה אושרה על ידי הוועדה. לא יעבדו יותר משני חוקרים  בעת ובעונה אחת במעבדה.
7. כל חוקר העובד במעבדה BL-3 חייב לחתום על טופסי התחייבות (ראו להלן) ולמלא אחר הדרישות והנהלים. עובד שלא ימלא אחר ההוראות יוזהר, ויהיה צפוי לשלילת האישור לעבודה במעבדה BL-3.
8. כל חוקר העובד במעבדה BL-3 חייב להיות בקי בשימוש נכון במנדף ביולוגי, בשיטות עבודה להכנת תרביות תאים ושמירתן, בשימוש בחומרים רדיואקטיביים, בהפעלת אוטוקלב למטרת עיקור וכן בהפעלה נכונה של מטף גז halon נגד אש.
9. חל איסור מוחלט על הוצאת כל חומר ביולוגי ממעבדה BL-3; הוצאת חומר מותרת רק לאחר עיקור באוטוקלב/ הוספת פורמלין או מלבין/ שימוש בחומר כימי אחר או בטיפול, הידוע כיעיל בהמתת החומר הביולוגי.
10. השימוש בחיות ניסוי במעבדה BL-3 ייעשה בבית החיות הסמוך (ראה סעיף ג').
11. במקרה של חשיפה לחומר מידבק בגלל תאונה במעבדה יש לקבל ייעוץ רפואי ולדווח לממונה על המעבדה, לעוזר לרפואה תעסוקתית באגף משאבי אנוש ולמחלקה לבטיחות.
12. חובה לבצע מעקב רפואי לכל עובד במעבדה BL-3. דגימת דם תילקח לפני התחלת העבודה וכל חצי שנה לאחר מכן. הנסיוב יישמר באכסון לשעת הצורך.

להלן שלושת הטפסים הדרושים לקבלה לעבודה במעבדה BL-3:
 
# אישור עבודה במעבדה BL-3 לחוקר האחראי

# אישור עבודה במעבדה BL-3 לעובד מעבדה

# תיאור העבודה העומדת להתבצע  

                                                                
ב. הוראות עבודה


1. כניסה למעבדה BL-3 מותרת אך ורק לעובדים, אשר קיבלו אישור לכך.
2. יש לחתום במקום המיועד לכך בכניסה וביציאה מהעבודה. בסיום העבודה יש לנקות את שטחי העבודה והמנדף.
3. אכילה, שתייה או עישון אסורים במעבדה בכל זמן שהוא. פיפטציה בפה אסורה. השתמש במכשירי פיפטציה מכניים, המיועדים לכך ונמצאים במעבדה. הכיור מיועד לרחיצת ידיים בלבד, אין לשפוך אליו חומרים.
4. סכיני גילוח, סקלפלים או מחטים למזרק אסורים לשימוש במעבדהBL-3 .
5. כלי זכוכית אסורים! במקומם יש להשתמש בכלי פלסטיק מתאימים.
6. פיפטות זכוכית, כולל פיפטות פסטר, אסורים לשימוש במעבדהBL-3 .
7. חובה להשתמש בחלוקים, בכפפות ובמנעלים נדרשים, ואם  צריך גם במגִני שרוולים, מסכות וכובעים. כפפות, מנעלים, מגני שרוולים וכובעים ייזרקו עם סיום השימוש לשקיותBiohazard  המיועדות לכך. חלוקים חייבים להישאר בארון המיועד לכך בחדר ההכנה, ויש להחליפם פעם בשבוע אלא אם זוהמו בשעת העבודה. במקרים מיוחדים ניתן להשתמש בחלוקים חד-פעמיים. לאחר השימוש יושמו החלוקים לעיקור בשקיות הbiohazard-, שיימצאו בחדר ההלבשה.
8. חובה להשתמש בכפפות בכל עת ובכפפות כפולות בעבודה ב HIV-במנדף. טבעות העשויות לקרוע את הכפפות יוסרו לפני העבודה. בגמר העבודה במנדף יש להסיר את זוג הכפפות העליון ולשים לעיקור.
9. כל עובד חייב במשקפי מגן אישיים. אין להסיר את המשקפיים במשך כל זמן העבודה.
10. יש לחטא את החלק החיצוני של כל הכלים והמכשירים בגמר העבודה ו/או לפני הוצאתם מהמעבדה החוצה. חומרים מחטאים לצורך כך יימצאו במעבדה.
11. כלים המכילים חומר מידבק ייפתחו אך ורק בתוך המנדף הביולוגי. יש לבצע את כל הפעולות, כמו  vortex  או צנטריפוגציה במבחנות אפנדורף בתוך המנדף, על מנת למנוע התזת החומר המידבק.
12. אין לשים חומר מידבק כמו סטוקים של נגיף או תאים מודבקים על משטחי עבודה פתוחים, ללא אמצעי הגנה מתאימים – נייר עם כיסוי פלסטיק, פרפילם, טייפ וכיו"ב. אם חומר שעשוי להיות מידבק, חייב להישאר בחוץ, יש לוודא שהכלים סגורים היטב ולסמנם: מהות החומר, שם החוקר האחראי וכן תאריך תחילת הניסוי וסיומו.
13. משטחי עבודה שזוהמו יש לחטא מיד בחומר חיטוי מתאים שנמצא במעבדה.
14. כל הכלים החד-פעמיים המיועדים לעיקור לאחר שימוש, יושמו בשקיות biohazard שיוכנסו לעיקור. כל פסולת אחרת (נייר טיוטה, אריזה וכו') תעבור עיקור כנ"ל.
15. יש לדווח מיד לממונה על המעבדה על כל חשש של תאונה או שפיכת חומר החשוד כמידבק.
16. יש לרחוץ ידיים בסיום העבודה במעבדה BL-3.
17. במקרה של התזת חומר מזוהם לעיניים יש להפעיל את שוטף העיניים במשך 15 דקות. יש לדווח על כך לממונה על המעבדה, לעוזר לרפואה תעסוקתית באגף משאבי אנוש ולמחלקה לבטיחות.
18. עובד הפצוע בידו, ולו בפצע הקל ביותר, מנוע מעבודה במעבדה BL-3.
19. כל חומר כתוב (פרוטוקולים וכו') חייב עיקור לפני השמדה.
20. ניקיון המעבדה ייעשה על ידי צוות שאושר והוכשר לכך, ולא על ידי עובדי ניקיון רגילים. אם דרוש טיפול במכשיר, חייבים לחטאו קודם לטיפול. אנשי התחזוקה חייבים בליווי ממונה או אדם שאושר לעבודה במעבדה BL-3. חובה עליהם להיות לבושים לפי הכללים הנהוגים, חלוקים, כפפות וכו', ומתודרכים לגבי אמצעי הזהירות הנדרשים במעבדה BL-3.
21. מבחן  HIV reverse transcriptase (RT)– מבחן RT מכילNonidet P-40 ההופך את הנגיף לבלתי פעיל; כך, בבוריות של הפלטות למשל, יהיה הנגיף בלתי פעיל, אך על משטחים אחרים של הפלטה יישאר אקטיבי. מסיבה זו הפלטות חייבות להיסגר היטב על ידי טייפ מתאים או פרפילם עם סיום הניסוי, ולעבור עיקור כמו כל חומר אחר לפני סילוק מהמעבדה.
22.  מנדפים 
   22.1 עבודה ב HIV-תיעשה אך ורק במנדף שיועד לכך.
   22.2 חטאו את המנדף בתחילת עבודתך ובסיומה.
   22.3 ודאו שהגזייה כבויה בסיום העבודה.
   22.4 כבו את האור במנדף בסיום העבודה, והדליקו את אור ה-UV.
23.  צנטריפוגות
   23.1 כל חומר המיועד לסרכוז חייב להימצא בכלים סגורים היטב.
   23.2 צנטריפוגה למבחנות אפנדורף תימצא בתוך המנדף, ושם יסורכז החומר הנדרש. אסור לעבוד במנדף בשעת הסרכוז. פתיחת הצנטריפוגה בזמן הסרכוז אסורה. פתיחתה מותרת רק לאחר שנעצרה לחלוטין.
   23.3 סרכוז במהירות נמוכה בצנטריפוגה המקוררת, לשם השקעת תאים או איסוף נוזל עליון, ייעשה במבחנות כפולות, 8 מ"ל בתוך 50 מ"ל; זאת למניעת שבירת המבחנה או התזה ממנה. אם אין אפשרות לשימוש במבחנה כפולה, יש לצפות את המבחנה בנייר פרפילם למניעת היסדקותה.
   23.4 יש להשתמש בכפפות במהלך עבודה עם צנטריפוגות.
   23.5 אם ניתן, יש להוציא את הרוטור ולפתוח אותו בתוך המנדף להוצאת המבחנות.
   23.6 יש לחטא את הצנטריפוגה ואת הרוטור בנוזל חיטוי מתאים בגמר העבודה.
 24.  מיקרוסקופים
   24.1 יש לסגור היטב את מכסי הבקבוקים או לצפות בפרפילם את קצות הפלטות, לפני השימוש במיקרוסקופ.
   24.2 יש להשתמש בכפפות נקיות בשעת כיוון האוקולרים של המיקרוסקופ. זכרו! קיים חשש למגע עם העיניים.
   24.3 יש לחטא את שולחן המיקרוסקופ באתנול 70% עם סיום העבודה.
   24.4 יש לכבות את המיקרוסקופ בסיום העבודה.
25.  חומרים רדיואקטיביים
   25.1 לא יעבוד אדם בחומרים רדיואקטיביים, אלא אם קיבל הרשאה לכך ממחלקת בטיחות בקמפוס.
   25.2 הזמנת חומר רדיואקטיבי תתבצע אך ורק באמצעות המחלקה לבטיחות בקמפוס.
   25.3 העבודה תתבצע בהתאם להוראות בטיחות קרינה במעבדות (מקורות פתוחים), כולל הוראות פינוי פסולת רדיואקטיבית נוזלית ומוצקה.
   25.4 הפסולת הרדיואקטיבית המוצקה תיאסף בכלים מיוחדים ומסומנים בסמל המקובל לחומר רדיואקטיבי. הכלים המכילים הפסולת יעברו עיקור באוטוקלב, ולאחר מכן יפונו על ידי עובדי המעבדה למקום האיסוף של פסולת רדיואקטיבית.
   25.5 יש לאסוף את הפסולת הנוזלית במכלים מיוחדים, המסומנים בסמל הרדיואקטיבי המקובל. בתיאום עם מחלקת בטיחות בקמפוס, תפונה הפסולת הנוזלית לאחר עיקור למקום האיסוף של פסולת רדיואקטיבית נוזלית.
  25.6 אין לפנות פסולת רדיואקטיבית נוזלית למערכת השפכים גם לאחר עיקור, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד ממפקח בטיחות קרינה בקמפוס.
  25.7 יש להימנע מהזמנת חומר רדיואקטיבי בכמות גדולה, כאשר אין כוונה להשתמש בכולו. לא ניתן לאכסן חומר רדיואקטיבי במעבדהBL-3 . במקרה שנשאר חומר רדיואקטיבי, יש לפנותו בהתאם להוראות פינוי פסולת רדיואקטיבית ממעבדה BL-3.
  25.8 אחת לכמה שבועות ועל פי דרישת המפקח בטיחות קרינה בקמפוס, יבצע האחראי הטכני בדיקת שטחי עבודה (בדיקת ממרח). המבצע יודרך על ידי מפקח בטיחות קרינה בקמפוס.
26.  יציאה מן המעבדה
  26.1 לפני היציאה מן המעבדה יש לסרוק את הסביבה ולוודא: כל המכשירים כבויים; כל החומר המיועד לעיקור נמצא בשקיות המיוחדות; השקיות המיוחדות מונחות בתוך האוטוקלב.
  26.2 בכל יציאה מן המעבדה בתום העבודה, יש להדליק את תאורת ה-UV המרכזית ואת זו שבמנדף.

ג. נוהל שימוש בבית החיות ברמת בטיחות 3 (ABSL-3)

1. הכניסה לבית החיות הנה כפופה לנוהלי קבלה ועבודה במעבדה .BL-3 
2. כל עובד בבית החיות יבצע בדיקות שחפת או HIV על פי הצורך.
3. על העובד לשנן הוראות הנהלה 09-007 בנושא בטיחות ביולוגית, כולל החוברת מדריך לבטיחות ביולוגית.
4. העובד יקבל הוראות עבודה מהממונה על היחידה בהתאם לסוג המחקר המתבצע.

עלוני בטיחות   מבזקי בטיחות   בטיחות בתמונות   לומדות   סרטונים   מצגות   טפסי בטיחות   היתר רעלים
האתר עודכן בתאריך 19/09/17
סימפלי סמארט - בניית אתרים כל הזכויות שמורות למחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - האוניברסיטה העברית © הוגו - כלים להפצת ידע משולב